หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานผู้ป่วยใน
หมวดหมู่ของโรค โรคทั่วไป อายุรกรรม
ชื่อโรค Standing Order & Care Map DM [hyperglycemia]
รายละเอียดเพิ่มเติม Standing Order & Care Map DM [hyperglycemia]
รายละเอียดแนวทางปฏิบัติ ไฟล์เอกสาร
วันที่จัดการข้อมูล 2020-07-28 16:30:26
กลับหน้าหลัก