เอกสารการจัดซี้อเวชภัณฑ์ยา โรงพยาบาลป่าพะยอม
(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย)

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
384 Zidovudine 300 mg – Lamivudine 150 mg tablet.pdf
383 Zidovudine 10 mgml syrup.pdf
382 Whitfield ointment 15 gm.pdf
381 Water for injection 500 ml.pdf
380 Water for injection 10 ml.pdf
379 Warfarin tab. 5 mg.pdf
378 Warfarin tab. 3 mg.pdf
377 Vitamin K1 inj. 10 mgml.pdf
376 Vitamin K1 inj. 1 mg.pdf
375 Vitamin C tab. 100 mg.pdf
374 Vitamin B6 tab. 50 mg.pdf
373 Vitamin B1 tab 100 mg.pdf
372 Vitamin B complex inj. 1 ml.pdf
371 Verapamil hydrochloride tab. 40 mg.pdf
370 Trifluoperazine tab.10 mg.pdf
369 Trifluoperazine tab.5 mg.pdf
368 Triamcinolone in oral base.pdf
367 Triamcinolone cr. 0.02% 5 gm.pdf
366 Triamcinolone 0.1% ww cream 5 gm.pdf
365 Tramadol inj. 50 mg.ml.pdf
364 Tramadol cap 50 mg.pdf
363 Tolperisone tab. 50 mg.pdf
362 Timolol maleate eye drop 0.5%.pdf
361 Thioridazine tab. 100 mg.pdf
360 Thiopental sodium inj. 1 gm.pdf
359 Theophylline tab.SR 200 mg.pdf
358 Tetanus antitoxin human 250 IU2ML.pdf
357 Terbutaline sulfate 0.5 mgml injection.pdf
356 Teramycin cream.pdf
355 Tenofovir Disoproxil Fumarate 300 mg tablet.pdf
354 Tenofovir Disoproxil Fumarate 300 mg – Emtricitabine 200 mg tablet.pdf
353 Suxamethonium chloride (succinylcholine) 500 mg injection.pdf
352 Suxamethonium chloride inj. 500 mg.pdf
351 Streptomycin inj. 1 gm.pdf
350 Streptokinase inj. 1.5 mu.pdf
349 Spironolactone tab. 100 mg.pdf
348 Spironolactone tab. 25 mg.pdf
347 Sodium phosphate enema 133 ml.pdf
346 Sodium chloride enema 15 ml.pdf
345 Sodium chloride 0.45% 1000 ml.pdf
344 Sodium chloride 0.9% for irrigation 500 ml.pdf
343 Sodium bicarbonate tab. 300 mg.pdf
342 Sodium bicarbonate inj 7.5% 10 ml.pdf
341 Sodium bicarbonate 7.5% inj in 50 ml.pdf
340 Sodium valproate CR Tab. 500 mg.pdf
339 Sodium chloride 3% 500 ml.pdf
338 Sodium chloride 0.9% 1000 ml.pdf
337 Sodium chloride 0.9% 100 ml.pdf
336 Sodium chloride for irrigation 0.9% in 1000 ml.pdf
335 Simvastatin 40 mg tablet.pdf
334 Simvastatin 20 mg tablet.pdf
333 Simvastatin 10 mg tablet.pdf
332 Simeticone drop 40 mg.0.6ml.15 ml.pdf
331 Simethicone tab. 80 mg.pdf
330 Silver sulfadiazine cream 1% 450-500 gm.pdf
329 Silver sulfadiazine cream 1% 25 gm.pdf
328 Sildenafil 100 mg tablet.pdf
327 Sildenafil 50 mg tablet.pdf
326 Sildenafil 20 mg tablet.pdf
325 Sertraline 50 mg tablet.pdf
324 Salbutamol 2 mg 60 ml.pdf
323 Salbutamol 1 mg+quaiphenesin 100 mg 60 ml.pdf
322 Salbutamol SOL 0.5% in 2.5 ml.,20 ml.pdf
321 Salbutamol inh. 100 mcgpuff.pdf
320 Roxithromycin 150 mg tab.pdf
319 Risperidone 2 mg tablet.pdf
318 Risperidone 1 mg tablet.pdf
317 Rifampicin 450 mg capsule.pdf
316 Rifampicin 300 mg capsule.pdf
315 Ribavirin 200 mg tablet.pdf
314 Rabies Vaccine.pdf
313 Rabies immunoglobulin hourse (ERIG) 1000IU5 ML.pdf
312 Pyridostigmine tab. 60 mg.pdf
311 Pyrazinamide 500 mg tablet.pdf
310 Propylthiouracil tab. 50 mg.pdf
309 Propranolol 40 mg.pdf
308 Propranolol 10 mg.pdf
307 Primaquine Phosphate 15 mg tablet.pdf
306 Prednisolone 5 mg tablet.pdf
305 Prazosin tab. 2 mg.pdf
304 Povidone iodine scrub7.5% 450 ml.pdf
303 Povidone iodine scrub7.5% 4.5-5 lit.pdf
302 Povidone Iodine 10% wv soluition 450 ml.pdf
301 Povidone Iodine 10% wv soluition 30 ml.pdf
300 Potassium chloride inj. 20 meq10 ml.pdf
299 Potassium chloride enteric coated tab 500 mg.pdf
298 Potassium chloride 10 % elixir 500 meq5 ml.120 ml.pdf
297 Potassium chloride 10 % elixip 500 meq5 ml.60 ml.pdf
296 Polymyxin B.pdf
295 Pioglitazone hydrochloride 30 mg tab.pdf
294 Phenytoin Sodium injection 250 mg 5 ml.pdf
293 Phenytoin cap. 100 mg.pdf
292 Phenobarbitone 60 mg tablet.pdf
291 Phenobarbitone 30 mg tablet.pdf
290 Perphenazine tab. 16 mg.pdf
289 Perphenazine tab. 8 mg.pdf
288 Perphenazine tab. 4 mg.pdf
287 Penicillin v tab. 250 mg.pdf
286 Penicillin v syr. 60 ml. 125 mg. 5 ml.pdf
285 Penicillin g inj. 5 m.u.pdf
284 Paracetamol tab. 500 mg.pdf
283 Paracetamol tab. 325 mg.pdf
282 Paracetamol syrup 120 mg. 5 ml.pdf
281 Paracetamol drop 60 mg.0.6 ml. in 15 ml.pdf
280 Oxytocin inj. 10 u.ml.pdf
279 Oxymetazoline nasal spray 0.05%,15 ml.pdf
278 Oseltamivir 75 mg capsule.pdf
277 Oseltamivir 30 mg capsule.pdf
276 Oral rehydration salt (O.R.S) powder 7.5 gm.pdf
275 Omeprazole inj. 40 mg.pdf
274 Omeprazole 20 mg capsule.pdf
273 Olive oil 450 ml.pdf
272 Ofloxacin 200 mg Tablet.pdf
271 Nortriptyline hydrochloride tab. 25 mg.pdf
270 Nortriptyline hydrochloride tab. 10 mg.pdf
269 Norfloxacin tab. 400 mg.pdf
268 Noresthisterone tab 5 mg.pdf
267 Norepinephrine 4 mg.4 ml.pdf
266 Nifedipine tab. 20 mg. SR.pdf
265 Nevirapine 200 mg tablet.pdf
264 Nevirapine 200 mg – Lamivudine 150 mg – Zidovudine 250 mg tablet.pdf
263 Neostigmine 2.5 mgml.pdf
262 Naproxen 250 mg tablet.pdf
261 Multivitamin tab.pdf
260 Multivitamin syrup 60 ml.pdf
259 Montelukast Sodium 10 mg.tab.pdf
258 Mometasone 0.1% ww cream 5 gm.pdf
257 Mixt. Carminative 450 ml.pdf
256 Mixt. Carminative 180 ml.pdf
255 Misoprostol tab. 200 mcg.pdf
254 Minoxidil tab 5 mg.pdf
253 Milk of Magnesia 450 ml.pdf
252 Milk of Magnesia 240 ml.pdf
251 Metronidazole inj. 500mg.-100ml.pdf
250 Metoclopramide 10 mg_2ml injection.pdf
249 Methylergometrime maleate inj 0.2 mg.ml.pdf
248 Methyldopa tab. 250 mg.pdf
247 Methimazole tab. 5 mg.pdf
246 Metformin hydrochloride tab. 850 mg.pdf
245 Metformin Hydrochloride 500 mg tablet.pdf
244 Meropenem 1 g for injection.pdf
243 Meloxicam 7.5 mg. tablets.pdf
242 Mefenamic acid cap. 250 mg.pdf
241 Medroxyprogesterone acetate tab. 10 mg.pdf
240 Medroxyprogesterone acetate inj. 150 mg.pdf
239 Mebendazole tab. 100 mg.pdf
238 Mebendazole susp. 20mgml in 30 ml.pdf
237 Mannitol inj.20% 250 ml.pdf
236 Magnesium sulfate inj 50 % in 2 ml.pdf
235 Magnesium sulfate inj 10 % in 10 ml.pdf
234 Magnesium hydroxide.pdf
233 Lynestrenol tab 0.5 mg.pdf
232 Lubricant jelly 50 gm 30gm20gm.pdf
231 Losartan potassium tab 100 mg.pdf
230 Lorazepam tab. 0.5 mg.pdf
229 Loratadine 10 mg..pdf
228 Lopinavir 200 mg - Ritonavir 50 mg tablet.pdf
227 Lopinavir 80 mg - Ritonavir 20 mg solution.pdf
226 Lithium carbonate cap. 300 mg.pdf
225 Lidocaine spray.pdf
224 Lidocaine HCl 2%wv injection 20 ml.pdf
223 Lidocaine 2%+adrenaline 50 ml.pdf
222 Lidocaine 1% +adrenaline 50 ml.pdf
221 Lidocaine (preservative free) 2% wv injection 10 ml.pdf
220 Lidocaine (preservative free) 2% wv injection 2 ml.pdf
219 Lidocaine jelly 2%-30 gm.pdf
218 Levothyroxine tab. 0.1 mg.pdf
217 Levofloxacin 500 mg tablet.pdf
216 Lamivudine 10 mgml syrup.pdf
215 Lactulose syr. 100 ml.pdf
214 Ketoconazole tab. 200 mg.pdf
213 Itraconazole 100 mg capsule.pdf
212 Isosorbide dinitrate tab. 5 mg.pdf
211 Isosorbide Dinitrate 10 mg tablet.pdf
210 Isophane protamine 3ml.pdf
209 Isophane Insulin-insulatard 100 uml inj 3 ml penfill.pdf
208 Isoniazid 100 mg tablet.pdf
207 Insulin soluble (actrapid) inj. 100u ml.pdf
206 Insulin mixtard 10 ml.pdf
205 Insulin mixtard 3ml.pdf
204 Insulin isophane protamine (NPH, Insulatrard®) 100 Uml in 10 ml.pdf
203 Imipramine hydrochloride tab. 10 mg.pdf
202 Imipramine hydrochloride tab. 25 mg.pdf
201 Imipinem 500 mg.pdf
200 Ibuprofen 100mg5ml 60ml suspension.pdf
199 Ibuprofen tab. 400 mg.pdf
198 Hyoscine-N-butylbrominde 20 mgml injection.pdf
197 Hyoscine-n-butyl bromide tab. 10 mg.pdf
196 Hyoscine-n-butyl bromide syrup 5 mg.5ml.pdf
195 Hydroxyzine tab 10 mg.pdf
194 Hydrocortisone inj. 100 mg.pdf
193 Hydrochlorothiazide 25 mg tablet.pdf
192 Hydralazine inj. 20 mgml.pdf
191 Heparin inj. 25000 U.5 ml.pdf
190 HBV 20 mcg ml.pdf
189 HBV 10 mcg ml.pdf
188 HBV 5 mcg0.5 ml.pdf
187 Haloperidol 5 mg tablet.pdf
186 Haloperidol 2 mg tablet.pdf
185 Haloperidol tab. 10 mg.pdf
184 Haloperidol inj. 5 mgml.pdf
183 Haloperidol decanoate inj. 50 mg.ml.pdf
182 Guaifenesine 100 mg5ml syrup 60 ml.pdf
181 Griseofulvin tab. 500 mg.pdf
180 GPO Alcohol 450 ml.pdf
179 GPO Alcohol 60 ml.pdf
178 Glyceryl Guaiacolate tab 100 mg.pdf
177 Glipizide tab 5 mg.pdf
176 Gentamicin inj. 80 mg.2 ml.pdf
175 Gemfibrozil tab. 600 mg.pdf
174 Gabapentin 300 mg capsule.pdf
173 Gabapentin 100 mg capsule.pdf
172 Furosemide tab. 500 mg.pdf
171 Furosemide 40 mg tablet.pdf
170 Furosemide 20 mg2ml injection.pdf
169 Folic Acid 5 mg tablet.pdf
168 Fluticasone+salmeterol(250+50).pdf
167 Fluticasone+salmeterol(250+50) Accu 60 dose.pdf
166 Fluticasone+salmeterol(250+25)evo.pdf
165 Fluticasone+salmeterol (250+25) Accu 60 dose.pdf
164 Fluticasone+salmeterol (125+25) evo 120 dose.pdf
163 Fluticasone propionate evohaler 125 mcgpuff MDI.pdf
162 Fluphenzine decanoate inj 50 mg.2 ml.pdf
161 Fluoxetine 20 mg tablet.pdf
160 Flunarizine cap. 5 mg.pdf
159 Fluconazole 200 mg capsule.pdf
158 Finasteride 5 mg tablet.pdf
157 Fexofenadine tab 180 mg.pdf
156 Ferrous fumarate tab.pdf
155 Ferrous fumarate drop 45mg0.6ml in 15 ml.pdf
154 Etonogestrel implant 68 mg.pdf
153 Ethinylestradiol+levonogestrel tab.pdf
152 Erythromycin syr. 125 mg.5 ml.pdf
151 Ergotamine.pdf
150 Enalapril tab.20 mg.pdf
149 Enalapril tab. 5 mg.pdf
148 Efavirenz 600 mg tablet.pdf
147 dt 10 dose.pdf
146 dt 1 dose.pdf
145 Doxycycline cap. 100 mg.pdf
144 Doxazosin mesilate tab. 4 mg.pdf
143 Doxazosin mesilate tab. 2 mg.pdf
142 Doproct suppo.pdf
141 Dopamine hydrochloride inj. 250 mg.10 ml.pdf
140 Domperidone tab. 10 mg.pdf
139 Domperidone susp. 1 mg.ml.in 30 ml.pdf
138 Dobutamine hydrochloride inj. 250 mg.pdf
137 Dobutamine hydrochloride inj. 250 mg.pdf
136 Dipotassium clorazepate cap. 5 mg.pdf
135 Diosmin 450 mg. ??? Hesperidin 50 mg tablet.pdf
134 Dimenhydrinate tab 50 mg.pdf
133 Dimenhydrinate Injection (50 mgml) in 1 ml.pdf
132 Digoxin oral sol. 0.05 mg.ml. in 60 ml.pdf
131 Digoxin 0.25 mg tablet.pdf
130 Digoxin 0.25 mg2 ml Injection.pdf
129 Dicloxacillin sodium 125 mg5 ml for oral suspension.pdf
128 Dicloxacillin sodium 62.5 mg5 ml for oral suspension.pdf
127 Dicloxacillin 500 mg capsule.pdf
126 Dicloxacillin 250 mg capsule.pdf
125 Diclofenac Sodium Tablet 25 mg.pdf
124 Diclofenac Sodium injection 75. mg3ml.pdf
123 Diazepam 10 mg2ml injection.pdf
122 Diazepam 5 mg tablet.pdf
121 Diazepam 2 mg tablet.pdf
120 Dextrose 10% and Sodium Chloride 0.18% Injection(D-10-S5) in 500 ml.pdf
119 Dextrose 10 % Injection (D-10-W) 500 ml.pdf
118 Dextrose 5% and Sodium Chloride 0.225% Injection (D-5-S4) 500 ml.pdf
117 Dextrose 5% and Sodium Chloride 0.45% Injection(D-5-S2) 1000 ml.pdf
116 Dextrose 5% and Sodium Chloride 0.45% Injection(D-5-S2) 500 ml.pdf
115 Dextrose 5% and Sodium Chloride 0.18% Injection (D-5-S5) 500 ml.pdf
114 Dextrose 5% and Sodium Chloride 0.9% Injection(D-5-S) 1000 ml.pdf
113 Dextrose 5% and Sodium Chloride 0.3% Injection(D-5-S3) 500 ml.pdf
112 Dextrose 5 % Injection (D-5-W) 1000 ml.pdf
111 Dextrose 5 % Injection (D-5-W) 500 ml.pdf
110 Dextrose 5 % Injection (D-5-W) 100 ml.pdf
109 Dextromethorphan 15 mg tablet.pdf
108 Dextran 40 inj 10% in normal saline 500 ml.pdf
107 Dexamethasone injection 4 mgml.pdf
106 Dex oph.pdf
105 Deferasirox 250 mg tablet.pdf
104 Dapsone tablets 100 mg.pdf
103 CPM inj.pdf
102 Co-trimoxazole tab.pdf
101 Co-trimoxazole susp.pdf
100 Conjugated Estrogen 0.625 mg tablet.pdf
99 Colchicine 0.6 mg tablets.pdf
98 Clozapine 100 mg tablet.pdf
97 Cloxacillin sodium 1 gm for injection.pdf
96 Clotrimazole vg tablet.pdf
95 Clotrimazole vaginal tablet.pdf
94 Clotrimazole cream 1% 5 gm.pdf
93 Clopidogrel bisulfate tab. 75 mg. (????? gpo).pdf
92 Clopidogrel 75 mg tablet.pdf
91 Clonazepame 0.5 mg.pdf
90 Clonazepam 2 mg.pdf
89 Clindamycin 600 mg4 ml for injection.pdf
88 Clindamycin 300 mg capsule.pdf
87 Clarithromycin 500 mg tablet.pdf
86 Ciprofloxacin tab.500 mg.pdf
85 Chlorpromazine Hydrochloride 100 mg tablet.pdf
84 Chlorpromazine 50 mg2 ml injection.pdf
83 Chlorpromazine tab. 200 mg.pdf
82 Chlorpromazine tab. 25 mg.pdf
81 Chlorpheniramine tab. 4 mg.pdf
80 Chlorpheniramine Maleate 2mg5ml 60ml syrup.pdf
79 Chloroquin tab. 250 mg.pdf
78 Chlorhexidine gluconate 5% solution4.5 lit.pdf
77 Chlorhexidine gluconate 4% scrub,450 ml.pdf
76 Chlorhexidine gluconate 4% scrub 4.5 lite.pdf
75 Chlorhexidine gluconate mouth wash 0.12 % solution.pdf
74 Chloramphenicol eye ointment 1% 5 gm.pdf
73 Chloramphenicol eye drop 10 ml.pdf
72 Chloramphenicol eye drop 0.5% 5 ml.pdf
71 Chloramphenicol ear drop 1 % 5 ml.pdf
70 Cetirizine tablet 10 mg.pdf
69 Cetirizine sol. 1 mg.ml. in 60 ml.pdf
68 Cephalexin 250 mg capsule.pdf
67 Cephalexin 125 mg5 ml for oral suspension.pdf
66 Ceftriaxone sodium 1 gm.pdf
65 Ceftazidime 1 g for injection.pdf
64 Cefazolin Sodium 1 gm.pdf
63 Carbocysteine syrup.pdf
62 Carbamazepine 200 mg tablets.pdf
61 Captopril 25 mg tablets.pdf
60 Calcium Polystyrene Sulfonate powder 5 g.pdf
59 Calcium Gluconate 0.45 meq injection.pdf
58 Calcium carbonate 1.5 g tablet.pdf
57 Calamine lotion 60 ml.pdf
56 Budesonide nasal spray 64 mcgdose , 120 doses.pdf
55 Budesonide MDI 200 mcg 200 dose.pdf
54 Budesonide +fomoterol(160+4.5) 60 dose.pdf
53 Budesonide +fomoterol (160+4.5) 120 dose.pdf
52 Brown mixture 450 ml.pdf
51 Brown mixture 180 ml.pdf
50 Brown mixture 60 ml.pdf
49 Bromhexine HCl 8 mg tablet.pdf
48 Bisacodyl tab 5 mg.pdf
47 Betamethasone 0.1% ww cream 5 g.pdf
46 Betahistine mesylate 12 mg.pdf
45 Betahistine mesylate 6 mg.pdf
44 Benzyl Benzoate Lotion 25 %.pdf
43 Benzhexol 5 mg tabtet.pdf
42 Benzhexol 2 mg tablet.pdf
41 Azithromycin 250 mg capsule.pdf
40 Atropine Sulfate 0.6 mgml injection.pdf
39 Atorvastatin tab. 40 mg.pdf
38 Atenolol 50 mg tablet.pdf
37 Aspirin chewable tab. 81 mg.pdf
36 Aspirin 300 mg tablet.pdf
35 Aromatic ammonia spirit 450 ml.pdf
34 Aromatic ammonia spirit 60 ml.pdf
33 Antazoline hydrochloride 0.05% and tetrahydrozoline hydrochloride 0.04% ophthalmic solution.pdf
32 Antacid susp 240 ml.pdf
31 Ampicillin Sodium 250 mg injection.pdf
30 Ampicillin Sodium 1 mg injection.pdf
29 AmoxyCav 475.pdf
28 Amoxicillin syrup 250 mg5ml.pdf
27 Amoxicillin syrup 125 mg5 ml.pdf
26 Amoxicillin 500 mg capsule.pdf
25 Amoxicillin 250 mg capsule.pdf
24 Amoxicillin 875 mg and clavulanate potassium 125 mg tablets.pdf
23 Amlodipine hydrochloride 10 mg tablet(????? GPO).pdf
22 Amlodipine Besylate 10 mg tablet.pdf
21 Amlodipine Besylate 5 mg tablet.pdf
20 Amitriptyline Hydrochloride 25 mg tablet.pdf
19 Amitriptyline Hydrochloride 10 mg tablet.pdf
18 Amiodarone Hydrochloride 150 mg in 3 ml injection.pdf
17 Aminophylline tab. 100 mg.pdf
16 Amiloride HCl 5 mg and Hydrochlorothiazide 50 mg tablet.pdf
15 Amikacin Sulfate 500 mg2ml injection.pdf
14 Alumina, Magnesia, and Simethicone oral suspension 240 ml.pdf
13 Allopurinol 100 mg tablet.pdf
12 Albendazole suspension 100 mg5 ml 30 ml.pdf
11 Albendazole 200 mg tablet.pdf
10 Albendazole 100 mg5ml suspension.pdf
9 Adrenaline 1 mgml injection.pdf
8 Adenosine 6 mg2 ml injection.pdf
7 Acyclovir200 mg tablet.pdf
6 Acyclovir 800 mg tablet.pdf
5 Acyclovir 200 mg tablet.pdf
4 Acyclovir 5 grams cream.pdf
3 Acetylcysteine injection 300 mg3ml.pdf
2 Acetylcysteine 200 mg powder.pdf
1 Acetated ringer s solution 1,000 ml.pdf