ประเภทอุปกรณ์:
ภาพอุปกรณ์ รหัสอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ ยี่ห้อ สถานะ
001 เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะ (นางลิขิต ทองไสย-ผู้บริจาค) ไม่ระบุ ถูกยืม
002 เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะ (IPD) ไม่ระบุ ถูกยืม
003 เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะ (นางพร้อย ดวงขวัญ-ผู้บริจาค) ไม่ระบุ ถูกยืม
004 เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะ (นางนิตยา อ้นชดชาย) ไม่ระบุ ถูกยืม
005 เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะ (อบจ.พัทลุง-ผู้บริจาค) ไม่ระบุ ถูกยืม
006 เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะ (นางยินดี แป้นย้อย-ผู้บริจาค) ไม่ระบุ ถูกยืม
007 เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะ (นายเลื่อน ขำหวาน-ผู้บริจาค) ไม่ระบุ ถูกยืม
008 เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะ (นางเลียม คชภักดี-ผู้บริจาค) ไม่ระบุ ถูกยืม
009 เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะ (ตึกผู้ป่วยใน) ไม่ระบุ ถูกยืม
010 เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะ (รับต่อจากนางสาวจิรมิตร หมื่นไวย) ไม่ระบุ ถูกยืม
011 เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะ (PCU-1) ว่าง
012 เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะ (PCU-2) ไม่ระบุ ถูกยืม
013 เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะ (นายปราโมทย์ บุญสนิท-ผู้บริจาค) ไม่ระบุ ถูกยืม
014 เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะ (นางจิราพร พูลเกื้อ-ผู้บริจาค) ไม่ระบุ ถูกยืม
015 เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะ (PCU 6-2-66) ไม่ระบุ ถูกยืม
016 เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะ (ญาตินางประคอง ขุนฤทธิ์มนตรี) ไม่ระบุ ถูกยืม
017 เครื่องผลิตออกซิเจน (01-รพ.ป่าพะยอม) ไม่ระบุ ถูกยืม
018 เครื่องผลิตออกซิเจน (02-รพ.ป่าพะยอม 09-12-2564) ชำรุด ว่าง
019 เครื่องผลิตออกซิเจน (03-รพ.ป่าพะยอม) ไม่ระบุ ถูกยืม
020 เครื่องผลิตออกซิเจน (รพ.ป่าพะยอม 2/2564) ชำรุด ว่าง
021 เครื่องผลิตออกซิเจน (01-อบจ.พัทลุง) ไม่ระบุ ถูกยืม
022 เครื่องผลิตออกซิเจน (01 รพ.ป่าพะยอม 18/6/64 รับจาก อบจ.พัทลุง ) ชำรุด ว่าง
023 เครื่องผลิตออกซิเจน (05-รพ.ป่าพะยอม) ไม่ระบุ ถูกยืม
024 เครื่องดูดเสมหะ (001-รพ.ป่าพะยอม) ไม่ระบุ ว่าง
025 เครื่องดูดเสมหะ (002-รพ.ป่าพะยอม) ไม่ระบุ ถูกยืม
026 เครื่องดูดเสมหะ (003-รพ.ป่าพะยอม) ไม่ระบุ ว่าง
027 เครื่องดูดเสมหะ (PCU รพ.ป่าพะยอม 3/63) ไม่ระบุ ถูกยืม
028 เครื่องดูดเสมหะ (รพ.ป่าพะยอม 12-05-2565) ไม่ระบุ ว่าง
029 เครื่องดูดเสมหะ (รพ.ป่าพะยอม/2565) ไม่ระบุ ถูกยืม
030 เครื่องดูดเสมหะ (PCU 1/2566) ไม่ระบุ ถูกยืม
031 ที่นอนลม (นางยุวดี คชภักดี-บริจาค) ไม่ระบุ ว่าง
032 ที่นอนลม (PCU) ไม่ระบุ ว่าง
033 ที่นอนลม (รับต่อจากนางสาวจิรมิตร หมื่นไวย) ไม่ระบุ ถูกยืม
034 ที่นอนลม (อบจ.พัทลุง-บริจาค) ไม่ระบุ ว่าง
035 ที่นอนลม (นายประกอบ พุทธเกื้อ-บริจาค) ไม่ระบุ ถูกยืม
036 ที่นอนลม (รับต่อจากนายปลอด ไข่คล้าย) ไม่ระบุ ว่าง
037 ที่นอนลม (01-คุณชัญญานุช พุ่มสุวรรณ-บริจาค) ไม่ระบุ ว่าง
038 ที่นอนลม (02-คุณชัญญานุช พุ่มสุวรรณ-บริจาค) ไม่ระบุ ว่าง
039 ที่นอนลม (01-อบจ.พัทลุง-บริจาค) ไม่ระบุ ว่าง
040 ที่นอนลม (02-อบจ.พัทลุง-บริจาค) ไม่ระบุ ถูกยืม
041 ที่นอนลม (03-อบจ.พัทลุง-บริจาค) ไม่ระบุ ว่าง
042 รถเข็นนั่ง (ญาติคุณจรรยา อ่อนเรือง-บริจาค) ไม่ระบุ ว่าง
043 รถเข็นนั่ง (ER-รพ.ป่าพะยอม) ไม่ระบุ ว่าง
044 รถเข็นนั่ง (นายประกอบ พุทธเกื้อ-บริจาค) ไม่ระบุ ว่าง
045 เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะ (PCU-01 เตียงใหม่) ไม่ระบุ ถูกยืม
046 เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะ (PCU-02 เตียงใหม่) Ward ยืม 16-01-2567 ถูกยืม
047 เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะ (PCU-03 เตียงใหม่) Ward ยืม 16-01-2567 ถูกยืม
048 เครื่องผลิตออกซิเจน (นางเอื้อม คชภักดี บริจาค 22/03/66) ชำรุด ว่าง
049 เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะ (PCU-3) ไม่ระบุ ถูกยืม
050 Syrign Driver Micropump Thalapump 20 Directions For Use ว่าง
051 รถเข็นนั่งผู้ป่วย 4 ล้อ (บริจาค-คุณอรอนงค์ ดำจ่า 04/01/2564 (ward รพ.ป่าพะยอม) 6530-038-1201-583 ถูกยืม
052 เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะ (PCU-052) ไม่ระบุ ว่าง
053 เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะ (PCU-053) ไม่ระบุ ถูกยืม
054 เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าพร้อมเบาะ (PCU-054) (คุณส่อง นุ่นสง-บริจาค) ไม่ระบุ ถูกยืม
055 เครื่องดูดเสมหะ (PCU-055) ได้รับจากคลังพัสดุและเวชภัณฑ์ ว่าง