ข้อมูลประชากร   

รพ.สต ประชากร(คน) หมู่บ้าน(หมู่) หลังคาเรือน(หลัง) อสม(คน) จำนวน จนท.(คน) สัดส่วนจนท:ปชก.
ชาย หญิง รวม
คลองใหญ่ 3,504 3,545 7,049 7 1,785 132 5 1:1,007
บ่อทราย 1,610 1,574 3,184 5 797 69 3 1:1,061
ลานข่อย 1,968 2,058 4,026 4 977 77 5 1:805
ปากเหมือง 2,641 2,517 5,158 6 1,492 106 3 1:1,719
ทุ่งชุมพล 2,145 2,206 4,351 5 1,201 87 4 1:1,088
ตลิ่งชัน 2,401 2,522 4,923 5 1,481 101 5 1:985
PCU 2,945 3,120 6,065 7 1,481 116 5 1:1,213
รวม 17,214 17,542 34,756 39 9,214 688 30 1:1,159

ที่มา  : ข้อมูลประชากรกลางปี (ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2557)

การศึกษา

สถานศึกษาในอำเภอป่าพะยอมปีการศึกษา 2557 มีจำนวนทั้งหมด 21 โรงเรียน สพด.18 แห่งซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้

ระดับก่อนประถมวัย จำนวน 1,827 คน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 18 แห่ง

- โรงเรียนเอกชน จำนวน 2 แห่ง

ระดับประถมศึกษา จำนวน 19 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 4,875 คน

ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 2,230 คน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 แห่ง

ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง จำนวนนักเรียน 644 คน

ระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 แห่ง จำนวนนักศึกษา 2,650 คน