หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลป่าพะยอม :074-673967และ 074-673968 ต่อ

ห้อง/งาน/กลุ่มงาน

หมายเลขภายใน

ห้อง/งาน/กลุ่มงาน

หมายเลขภายใน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

112

กลุ่มงานการแพทย์

-

กลุ่มงานการจัดการ

109

ห้องตรวจ 1

120

FAX/โทรสาร

110

ห้องตรวจ 2

121

ป้อมยาม

103

ห้องตรวจ 3

122

ซ่อมบำรุง/โรงช่าง

133

ห้องพักแพทย์

127

คลังพัสดุ

136

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

408

ห้องประชุม

128

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ฯ

-

ห้องสมุด

126

ศูนย์สุขภาพชุมชน(PCU)

130

กลุ่มงานการพยาบาล

-

งานคลินิกบริการ

138

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

129

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

111

งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

115

งานเวชสถิติฯ/ห้องบัตร

104

งานผู้ป่วยนอก

113

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

142

งานผู้ป่วยใน

117

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

119

งานสุขภาพจิต

118

กลุ่มงานทันตกรรม

114

ติดต่อ-ประชาสัมพันธ์

101

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

105

งานคลินิกเฉพาะโรค

308

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

 

งานห้องคลอด,

124

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ

119

งานห้องผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล
124
ห้องจ่ายยา
106

ห้องหัวหน้างานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

134

ห้องเก็บเงิน

107

ห้องหัวหน้างานผู้ป่วยใน

135

งานคลังยาและเวชภัณฑ์

116

หน่วยจ่ายกลาง

137

งานแพทย์แผนไทย

102

งานคลินิกเฉพาะโรค

308

กลุ่มงานรังสีวิทยา

108

กลุ่มงานโภชนศาสตร์

132