ข้อมูลทั่วไปอำเภอป่าพะยอม   

คำขวัญอำเภอ แหล่งความรู้ คู่คุณธรรม ก้าวนำพัฒนา ปวงประชาป่าพะยอม 
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน
อาณาเขตอำเภอป่าพะยอมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ                ติดต่อกับอำเภอชะอวด (จังหวัดนครศรีธรรมราช)     

ทิศตะวันออก        ติดต่อกับอำเภอชะอวด (จังหวัดนครศรีธรรมราช) และอำเภอควนขนุน                   

 ทิศใต้                     ติดต่อกับอำเภอควนขนุนและอำเภอศรีบรรพต                                                     

  ทิศตะวันตก           ติดต่อกับอำเภอห้วยยอด (จังหวัดตรัง)
การปกครองส่วนภูมิภาคอำเภอป่าพะยอมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 39 หมู่บ้าน ได้แก่
1. ป่าพะยอม  (Pa Phayom)               7 หมู่บ้าน  
2. ลานข่อย  (Lan Khoi)                    9 หมู่บ้าน  
3. เกาะเต่า  (Ko Tao)                      13 หมู่บ้าน  
4. บ้านพร้าว  (Ban Phrao)                10 หมู่บ้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่อำเภอป่าพะยอมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่
เทศบาลตำบลลานข่อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลานข่อยทั้งตำบล
เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านพร้าวทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าพะยอมทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะเต่าทั้งตำบล
เศรษฐกิจ 
อาชีพหลัก ได้แก่  1.  ทำสวน ทั้งสวนยางพารา สวนผลไม้ มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 90,624 ไร่ 2.  ทำนา มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 17,885 ไร่ ผลผลิตปีละ 8,041 ตัน 3.  เลี้ยงสัตว์  เช่นโคนมในตำบลเกาะเต่า ผลิตนำนมดิบได้วันละ 4-5 ตัน  
อาชีพเสริม ได้แก่  แปรรูปผลิตผลทางด้านการเกษตร  
แหล่งท่องเที่ยว
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส           ที่ตั้ง ม.5 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม          ที่ตั้ง ม.6 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
น้ำตกหนานปลิว               ที่ตั้ง ม.5 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง