Loading...

 

 

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

โรงพยาบาลป่าพะยอม

171 ม.2 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทรศัพท์ภายใน 074-673967 ต่อ 106

หน้าที่และเป้าหมาย

ให้บริการเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยและพึงพอใจในบริการ

ขอบเขตการให้บริการ

  • ให้บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ไม่แยกบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน นอกเวลาราชการให้บริการโดยห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
  • ให้บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยในโดยระบบการกระจายยาแบบ one daily dose
  • ให้บริการเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายบริการสุขภาพที่รับผิดชอบสำหรับผู้ป่วย NCD ที่แพทย์ส่งไปรับยาที่หน่วยบริการปฐมภูมิใกล้บ้านรครอบคลุมตามแผนการรักษาทุกสถานบริการ
  • ให้บริการข้อมูลด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่บุคลากรและประชาชนทั่วไปทุกวันในเวลา 08.30 - 16.30 น.
  • คัดเลือก จัดซื้อ จัดหา ควบคุม เก็บรักษา และกระจายยา วัคซีน เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา แก่หน่วยงานในโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายบริการสุขภาพ
  • ดำเนินการเฝ้าระวังการประกอบการด้านสุขภาพ  ได้แก่ สถานพยาบาล คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม ร้านขายยา และสถานที่ผลิตอาหาร(54 ประเภท)ที่ต้องตรวจตามเกณฑ์ GMP การดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขจะปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอมและหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย  รายละเอียดเพิ่มเติม

ภายในหน่วยงาน

For Sell
Appartment
$12,345
Golden Urban House For Sell

123 Street, New York, USA

1000 Sqft 3 Bed 2 Bath
For Rent
Villa
$12,345
Golden Urban House For Sell

123 Street, New York, USA

1000 Sqft 3 Bed 2 Bath
For Sell
Office
$12,345
Golden Urban House For Sell

123 Street, New York, USA

1000 Sqft 3 Bed 2 Bath
For Rent
Building
$12,345
Golden Urban House For Sell

123 Street, New York, USA

1000 Sqft 3 Bed 2 Bath
For Sell
Home
$12,345
Golden Urban House For Sell

123 Street, New York, USA

1000 Sqft 3 Bed 2 Bath
For Rent
Shop
$12,345
Golden Urban House For Sell

123 Street, New York, USA

1000 Sqft 3 Bed 2 Bath
For Sell
Appartment
$12,345
Golden Urban House For Sell

123 Street, New York, USA

1000 Sqft 3 Bed 2 Bath
For Rent
Villa
$12,345
Golden Urban House For Sell

123 Street, New York, USA

1000 Sqft 3 Bed 2 Bath
For Sell
Office
$12,345
Golden Urban House For Sell

123 Street, New York, USA

1000 Sqft 3 Bed 2 Bath
For Rent
Building
$12,345
Golden Urban House For Sell

123 Street, New York, USA

1000 Sqft 3 Bed 2 Bath
For Sell
Home
$12,345
Golden Urban House For Sell

123 Street, New York, USA

1000 Sqft 3 Bed 2 Bath
For Rent
Shop
$12,345
Golden Urban House For Sell

123 Street, New York, USA

1000 Sqft 3 Bed 2 Bath
1.ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา
 
 
 
 
 

ทำเนียบบุคลากร

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

นายสมพงค์ ปานสุด
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองฯ
นางสุนิสา เกตุชู
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวกนกนาฎ บุญมา
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวสิริรัตน์ วิศิษปัญญกุล
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวชุตินธร ไชยเพชร
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ
นายบวรศักดิ์ วัตถุ
ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
นางสุภาพร บุญญาพิทักษ์
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
นางเนตรนารี สุภาพรเหมินทร์
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
นางปราณี เอี่ยมสุขสรรค์
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
นางสาวฝาติหมะ สะแหละ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
นายนัทธพงศ์ แป้นพุ่ม
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
นางสาวสุพัตรา แซ่ลิ่ม
ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

สื่อประชาสัมพันธ์