งานพัฒนาคุณภาพ

            โรงพยาบาลป่าพะยอมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ มาตรฐานบริการสาธารณสุข และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสร้างความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการ

บทบาทหน้าที่

๑. กำหนดทิศทาง แนวทาง นโยบาย และแผนปฏิบัติการของระบบคุณภาพของโรงพยาบาล
๒. สนับสนุนให้เกิดทีมพัฒนาคุณภาพทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับระบบงาน และระดับโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดการประสานงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๓. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงพยาบาล เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ระบบงาน และโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๔. ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศในการทำงานและมุ่งสร้างกิจกรรมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพและมีความสุขในการทำงาน
๕. ประสานและบูรณาการกิจกรรมคุณภาพทั้งหมดในโรงพยาบาลเข้าด้วยกัน
๖. ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จต่อการพัฒนาคุณภาพและเกิดการพัฒนาโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
๗. ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล

การผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ข้อมูลประวัติการเยี่ยมสำรวจ
1.ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพครั้งแรก เมื่อวันที่27 กรกฎาคม 2554
2.ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556
3.ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560
4.ได้รับการเยี่ยมสำรวจลดรูปเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564

เอกสารพัฒนาคุณภาพ

เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล.

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมการรับการประเมินและการเตรียมรับการประเมิน.
woman at the beach

ภาพทั้งหมด

ภาพทั้งหมด
sq-sample26

กิจกรรมรับประเมิน

กิจกรรมรับประเมิน
Pretty Girl

กิจกรรม Round หน่วยงาน

กิจกรรม Round หน่วยงาน
Escalator Blue

กิจกรรม Round หน่วยงาน

กิจกรรม Round หน่วยงาน
woman feeling

กิจกรรม Round หน่วยงาน

กิจกรรม Round หน่วยงาน/span>
Bikini Girl

กิจกรรม Round หน่วยงาน

กิจกรรม Round หน่วยงาน

ติดต่อเรา

171 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
0-7462-4163,0-74673967-8 ต่อ 109
0-7462-4163,0-74673967-8 ต่อ 110