CPG เวชศาสตร์ฉุกเฉิน อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูตินรีเวชกรรม สุขภาพจิตฯ ทันตกรรม
ลำดับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมวดหมู่ ชื่อโรครายละเอียด
1งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินเวชศาสตร์ฉุกเฉินCPG ACLSเปิด
2งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินเวชศาสตร์ฉุกเฉินCPG Bradycardiaเปิด
3งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินเวชศาสตร์ฉุกเฉินCPG Tachycardiaเปิด
4งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินเวชศาสตร์ฉุกเฉินCPG Mammal Biteเปิด
5งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินเวชศาสตร์ฉุกเฉินCPG Strokeเปิด
6งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินเวชศาสตร์ฉุกเฉินCPG Traumatic Arrestเปิด